Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Studencka Poradnia Prawna
w Szczecinie
ul. Narutowicza 17a, pokój 02
70-240 Szczecin
tel./fax 091‐444‐28‐59

Udzielanie porad prawnych

Dokumenty przeznaczone dla klientów

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udzielania pomocy przez Poradnię.

Komu Poradnia może pomóc?

 • Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje się udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalisty.
 • Przed przyjęciem sprawy przeprowadzana procedurę kwalifikacyjną klientów Poradni, mającą na celu ustalenie, czy sytuacja majątkowa klienta rzeczywiście nie pozwala mu na skorzystanie z pomocy profesjonalisty. W tym celu przed przyjęciem sprawy Poradnia odbiera od klienta oświadczenie, że sytuacja finansowa nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.
 • W wypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia klienta Poradnia występuje o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i ewentualne ich udokumentowanie. W przypadku odmowy udzielenia wyjaśnień lub ich udokumentowania Poradnia rezygnuje z prowadzenia sprawy.

W jaki sposób pomaga Poradnia?

 • Udzielenie porady następuje wyłącznie w formie pisemnej opinii prawnej. Opinie prawne sporządzane są przez najlepszych Studentów IV i V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Nadzór nad pracą studentów sprawują opiekunowie merytoryczni, którzy są pracownikami naukowymi WPiA US. Weryfikują oni opracowane przez studentów opinie prawne. Opinia prawna wydawana jest klientowi dopiero po zaakceptowaniu jej przez opiekuna merytorycznego.
 • Poradnia nie udziela porad przez telefon oraz ustnie.
 • Nie sporządzamy również wystąpień w imieniu klientów, w szczególności pism procesowych.
 • Poradnia nie sprawdza również poprawności merytorycznej i formalnej wystąpień, pism, przygotowanych przez klientów.

Jakich spraw Poradnia nie prowadzi?

Nie prowadzimy spraw:

  • osób, które korzystają z odpłatnej pomocy prawnika profesjonalisty lub dysponują środkami pieniężnymi na pokrycie kosztów tejże pomocy;

W razie ujawnienia okoliczności świadczących o tym, że klient może korzystać lub korzysta z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, Poradnia niezwłocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy.

 • osób pomiędzy którymi istnieje konflikt interesów;
 • spraw, w których może wystąpić konflikt interesu klienta z interesem:
  1. uczelni, przy której działa Poradnia;
  2. osoby należącej do personelu Poradni lub jej studenta;
  3. pracownika wydziału prawa uczelni, przy której działa Poradnia;
 • spraw gospodarczych – w tym spraw pozostających w związku z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą lub zawodową nawet jeśli drugą stroną sporu jest konsument;
 • spraw terminowych;
 • spraw, w których zastosowanie znajdą normy prawne obowiązujące na terenie innego państwa
 • spraw osób, które starają się obejść obowiązujące przepisy prawa bądź uniknąć odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

W jaki sposób można zgłosić sprawę?

Sprawę można zgłosić na dwa sposoby:

 1. osobiście,
 2. korespondencyjnie,

W jaki sposób dokonać osobistego zgłoszenia sprawy?

  • Osobiście mogą Państwo zgłosić sprawę na dyżurach pełnionych przez Studentów, które odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w pokoju 02.
  • Przed przyjęciem sprawy Studenci poinformują Państwa o zasadach udzielania przez nas pomocy prawnej a następnie poproszą Państwa o złożenie podpisu na druku oświadczenia klienta. Oświadczenie to zawiera najbardziej kluczowe zasady działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie. Państwa podpis złożony na oświadczeniu oznacza akceptację tychże zasad.
  • Studenci odbiorą również od Państwa dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail. W związku z prowadzoną przez nas statystką zostaną również Państwo zapytani o to skąd dowiedzieli się Państwo o naszej Poradni, czy wcześniej korzystali z nieodpłatnej i odpłatnej pomocy prawnej.
  • Po akceptacji przez Państwa warunków udzielania przez nas pomocy Studenci porozmawiają z Państwem o problemie, z którym zwracają się Państwo do Poradni i sporządzą na piśmie opis sprawy. Studenci zapiszą również Państwa pytania prawne dotyczące sprawy.
  • Jeżeli do sporządzenia opinii konieczne będzie zapoznanie się z dokumentami związanymi ze sprawą Studenci poinformują Państwa jakie dokumenty są im niezbędne oraz wyznaczą termin, w jakim należy dostarczyć do Biura Poradni kserokopie tychże dokumentów.

UWAGA! Niedostarczenie kserokopii dokumentów w terminie wyznaczonym przez studenta spowoduje umorzenie sprawy – oznacza to, iż porada prawna nie zostanie udzielona.

 • Na zakończenie spotkania Studenci wręczą Państwu wizytówkę z danymi kontaktowymi Poradni oraz z sygnaturą Państwa sprawy. Sygnatura jest indywidualnym numerem Państwa sprawy, którym będą się Państwo posługiwać w dalszych kontaktach z nami.

W jaki sposób dokonać korespondencyjnego zgłoszenia sprawy?

  • Wystarczy wysłać list zawierający:
   1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej sprawę, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego;
   2. dokładne przedstawienie sprawy oraz pytania, na które chcą Państwo otrzymać odpowiedzi;
   3. ewentualne kserokopie dokumentów, niezbędnych do sporządzenia opinii;

na adres:

Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie
Ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin

 • Do listu prosimy załączyć wypełnione i podpisane przez Państwa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udzielania pomocy przez Poradnię.
 • Jeżeli nie załączą Państwo do listu podpisanego oświadczenia w korespondencji zwrotnej Poradnia prześle Państwu blankiet do wypełnienia i wyznaczy termin na odesłanie podpisanego oświadczenia. Jeżeli Poradnia nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanego oświadczenia uznamy, iż zrezygnowali Państwo z otrzymania porady prawnej.
 • W korespondencji zwrotnej Poradnia poinformuje Państwa o sygnaturze jaka została nadana Państwa sprawie. Sygnatura jest indywidualnym numerem Państwa sprawy, którym będą się Państwo posługiwać w dalszych kontaktach z nami.
 • Poinformujemy także o konieczności uzupełnienia Państwa sprawy – poprzez przesłanie kserokopii dokumentów lub udzielenie na piśmie dodatkowych wyjaśnień, i wyznaczymy termin na dokonanie tychże uzupełnień. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi (w formie listu) uznamy, iż zrezygnowali Państwo z otrzymania porady prawnej.
  Odpowiadając na korespondencję Poradni prosimy aby umieszczali Państwo, zarówno w treści listu jak i na kopercie, sygnaturę sprawy.

Ile wynosi czas oczekiwania na opinię prawną?

 • Opinie prawne sporządzane są w terminie miesiąca. Termin ten NIE MOŻE ulec skróceniu, może jednak ulec wydłużeniu wskutek okoliczności od Poradni niezależnych (choroba studenta lub opiekuna, czas sesji egzaminacyjnej, przerw świątecznych itp.).
 • Termin ten liczony jest od dnia, w którym Poradnia dysponować będzie kompletem dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii, pełnym opisem sprawy, a w przypadku spraw przyjętych drogą korespondencyjną także podpisanym oświadczeniem klienta.
 • Jeżeli zatem zgłoszą Państwo do nas sprawę 1 marca zaś uzupełnienie sprawy (dodatkowe wyjaśnienia, dostarczenie dokumentów lub podpisanego oświadczenia) nastąpi 10 marca to termin do sporządzenia opinii biec będzie od 10 marca.