Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Studencka Poradnia Prawna
w Szczecinie
ul. Narutowicza 17a, pokój 02
70-240 Szczecin
tel./fax 091‐444‐28‐59

Standardy działalności Poradni

 1. Poradnia zapewnia rzetelność świadczonych usług.
  1. Poradnia organizuje z uwzględnieniem kalendarza akademickiego co najmniej cotygodniowe seminaria poświęcone omówieniu spraw, nad którymi obecnie pracuje Poradnia lub jej jednostka organizacyjna.
  2. Poradnia nie dopuszcza do przeciążenia studentów i osób ich nadzorujących nadmierną liczbą spraw, w sposób który mógłby zagrażać jakości świadczonych usług. Kierownik Poradni ustala maksymalną liczbę spraw prowadzonych przez jednego studenta.
  3. Poradnia szkoli studentów w zakresie etyki zawodów prawniczych.
 2. Poradnia zapewnia nadzór kadry dydaktycznej nad studentami.
  1. Działalnością Poradni kieruje kierownik Poradnik, którym jest samodzielny pracownik naukowy. Sprawuje on nadzór merytoryczny nad świadczoną przez Poradnię pomocą prawną.
  2. Kierownik Poradni może powierzać czynności z zakresu nadzoru nad studentami innym pracownikom naukowym uczelni lub doktorantom uczelni.
  3. Kierownik Poradni a także osoby działające z jego upoważnienia na zasadzie punktu 2.2 mogą przy realizacji swoich obowiązków korzystać z pomocy innych osób, ale mogą powierzać im jedynie czynności organizacyjno-techniczne.
 3. Pomoc prawna świadczona w ramach Poradni jest nieodpłatna.
 4. Poradnia zapewnia niezbędną poufność w ramach świadczonych usług. W trakcie seminariów nie ujawnia się nazwisk klientów, chyba że jest to konieczne.
 5. Poradnia zapewnia bezpieczeństwo dokumentów powierzonych przez klienta; Poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów. Dokumentacja prowadzonych spraw jest przechowywana w miejscu wyłącznie dostępnym dla kierownika Poradni i upoważnionych przez niego osób.
 6. Poradnia prowadzi sekretariat w zakresie odpowiadającym rozmiarom i charakterowi jej działalności. Poradnia prowadzi sekretariat w zakresie swoich możliwości finansowych, z tym że:
  1. istnieje miejsce, w którym klient może uzyskać informacje o stanie jego spraw prowadzonych przez Poradnię; sekretariat czynny jest we wszystkie dni robocze przez co najmniej godzinę lub jeżeli nie jest to możliwe, w regularnie wyznaczonych porach, jednak co najmniej dwa razy w tygodniu za każdym razem co najmniej przez godzinę; Poradnia informuje klientów o godzinach otwarcia sekretariatu;
  2. co najmniej jedna osoba zajmuje się w sposób stały prowadzeniem spraw administracyjnych i sekretarskich w Poradni.
 7. Przed przyjęciem sprawy Poradnia informuje klienta na piśmie o zasadach świadczenia pomocy prawnej przez Poradnię, a w szczególności o tym, że:
  1. sprawę będzie prowadził student,
  2. student oraz pracownik Poradni nie może odmówić złożenia zeznań dotyczących prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu,
  3. Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa adwokat lub radca prawny reprezentujący klienta,
  4. klient może poinformować co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  5. porady udzielane są wyłącznie na piśmie,
  6. Poradnia prowadzi sprawy wyłącznie osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  7. Przed przyjęciem sprawy Poradnia wręcza klientowi na piśmie ww. informacje, a następnie odbiera podpisane przez klienta oświadczenie, że zapoznał się z wręczonymi mu informacjami.
  8. Poradnia pozostawia na stałe klientowi egzemplarze wręczonych mu dokumentów zawierające wymienione informacje.
  9. Formularz informacyjny zawiera aktualny adres, adres poczty elektronicznej oraz numer faksu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
  10. Poradnia nie udziela porad ustnie nawet w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub błahych.
 8. Poradnia przeprowadza procedurę kwalifikacyjną klientów Poradni, mającą na celu ustalenie, że sytuacja majątkowa klienta nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej; w razie ujawnienia okoliczności sświadczących o tym, że klient może korzystać lub korzysta z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, Poradnia niezwłocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy.
  1. Przed przyjęciem sprawy Poradnia odbiera od klienta oświadczenie, że sytuacja finansowa nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.
  2. W wypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia klienta Poradnia występuje o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i ewentualne ich udokumentowanie. W wypadku odmowy udzielenia wyjaśnień lub ich udokumentowania Poradnia rezygnuje z prowadzenia sprawy.
  3. Badając sytuację finansową klienta Poradnia uwzględnia nie tylko wartość, ale i plynność jego majątku. Dopuszczalne jest udzielenie pomocy prawnej osobie, której majątek nie jest płynny, pomimo że wartość majątku jest istotna. Brak płynności zachodzi, jeżeli jest spełniona przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
   1. zbycie przedmiotów wchodzących w skład majątku klienta powodowałoby szczególnie istotne trudności egzystencjalne dla niego lub bliskich osób (np. mieszkanie, w którym mieszka klient; przedmioty niezbędne do wykonywania zawodu);
   2. pomoc prawna potrzebna jest niezwłocznie, a klient wykaże, że przedmiotu nie można zbyć w tym terminie; a klient nie posiada innych składników majątku.
 9. Poradnia prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji o klientach, gwarantujący zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów.
  1. Poradnia prowadzi spis swoich obecnych i dotychczasowych klientów.
  2. Przed udzieleniem pomocy prawnej Poradnia ustala, czy w sprawie nie istnieje konflikt interesu. W wypadku ustalenia ryzyka konfliktu interesów Poradnia nie przyjmuje sprawy. Jeżeli nadal prowadzi sprawę drugiej strony konfliktu, to rezygnuje również z tej sprawy. W wypadkach wyjątkowych Poradnia może nie zrezygnować z prowadzenia wcześniej przyjętej sprawy, jeżeli spełniona jest którakolwiek z poniższych przesłanek:
   1. Poradnia nie uzyskała żadnych istotnych informacji o sprawie od drugiej strony konfliktu;
   2. Druga strona konfliktu wystąpiła do Poradni w celu spowodowania konfliktu.
  3. Poradnia nie prowadzi spraw, w których może wystąpić konflikt interesu klienta z interesem:
   1. uczelni, przy której działa Poradnia,
   2. osoby należącej do personelu Poradni lub jej studenta,
   3. pracownika wydziału prawa uczelni, przy której działa Poradnia.
 10. Działalność Poradni podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 10.000 EURO.
  1. Umowę ubezpieczenia zawiera uczelnia jako ubezpieczający.
  2. Ubezpieczonymi są: uczelnia, studenci oraz personel Poradni.
  3. Przed podjęciem świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta Poradnia odbiera od klienta pisemne oświadczenie, że godzi się on na wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej z wyjątkiem wyrządzenia mu szkody z winy umyślnej.
  4. Suma gwarancyjna w wymienionej wysokości obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za każde poszczególne zdarzenie.
 11. Poradnia przekazuje Fundacji do dnia 31 lipca każdego roku informację o działalności obejmującą:
  1. ilość i rodzaj prowadzonych spraw,
  2. informację o liczbie studentów i opiekunów,
  3. informację o dodatkowych sukcesach i osiągnięciach.